. 2 Nyr@)))

Nyr@)))

Nyr@))): , .

- 8

autmn: , , . . .

Nyr@))): !!!

Frezie Grant: Nyr@))), Nyr@))) : , , , . , - . , .


Nyr@))): Frezie Grant . , . ,

grissv: , . , , . , , . , . , , .

Nyr@))): grissv ! ! , , . , ! , !

Frezie Grant: Nyr@))) , , ! ! ! , , !

Nyr@))): ! , - ))) - . , !